Породы собак

бульдог
  • dog  [dɒg] собака
  • breed [briːd] порода
  • Afghan Hound [ˈæfɡæn haʊnd] афганская борзая
  • Airedale Terrier [ˈeədeɪl ˈterɪə] эрдельтерьер
  • Basenji [bəˈsendʒi] басенджи
  • Basset Hound [ˈbæsət haʊnd] бассет-хаунд
  • Beagle [ˈbiːɡəl] гончая
  • Bloodhound [ˈblʌdhaʊnd] ищейка
  • Border Collie [bɔːdə ˈkɒli] бордер-колли
  • Boxer [bɒksə] боксер
  • Bulldog [ˈbʊldɒɡ] бульдог
  • Chihuahua [tʃɪˈwɑːwə] чихуахуа
  • Chow Chow [tʃaʊ tʃaʊ] чау-чау
  • Cocker Spaniel [ˈkɒkə ˈspænɪəl] кокер-спаниель
  • Corgi [kɔːɡi] корги
  • Dachshund [dækshʊnd] такса
  • Dalmatian [dælˈmeɪʃən] далматинец
  • Doberman [dəʊbəmən ] доберман
  • Fox Terrier [fɒks ˈterɪə] фокстерьер
  • German Shepherd [ˈdʒɜːmən ˈʃepəd] немецкая овчарка
  • Golden Retriever [ˈɡəʊldən rɪˈtriːvə] золотистый ретривер
  • Great Dane [ˈɡreɪt deɪn] датский дог
  • Greyhound [ˈɡreɪhaʊnd] борзая
  • Irish Setter [ˈaɪrɪʃ ˈsetə] ирландский сеттер
  • Labrador [ˈlæbrədɔː] лабрадор
  • Lhasa Apso [ˈlɑːsə ˈæpsəʊ] лхаса апсо
  • Newfoundland [ˈnjuːfənlənd] ньюфаундленд
  • Pekingese [ˌpiːkɪŋˈiːz] пекинес
  • Pit Bull Terrier [pɪt bʊl ˈterɪə] питбультерьер
  • Pointer [ˈpɔɪntə] пойнтер
  • Pomeranian [pɑːməˈreɪniən] померанский шпиц
  • Poodle [ˈpuːdəl] пудель
  • Pug  [pug] мопс
  • Saint Bernard [seɪnt ˈbɜːnəd] сенбернар
  • Schnauzer [ʃˈnaʊzə] шнауцер
  • Scottish Terrier [ˈskɒtɪʃ ˈterɪə] шотландский терьер
  • Sheepdog [ˈʃiːpdɒɡ] овчарка
  • Shih Tzu [ˈʃiː tsu] ши-тцу
  • Siberian Husky [saɪˈbɪərɪən ˈhʌski] сибирский хаски
  • Spaniel [ˈspænɪəl] спаниель
  • Spitz [ˈspɪts] шпиц


Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*