Названия стран и национальностей

национальности
СтранаCountryЯзыкНациональностьЧеловек
сущ.прил.жители страныгражданин страны
 Англия England [ ‘ɪŋglənd ] English [ ‘iŋgliʃ ] the English [ ‘iŋgliʃ ]/the BritsEnglishman [ˈɪŋglɪʃmən] / Englishwoman [ˈɪŋglɪʃwʊmən]
Америка the United States [ ði: ‘ju:nitɪd steits ]English [ ‘iŋgliʃ ]the Americans [ ə’merikəns ]an American [ ə’merikən ]
АвстралияAustralia [ ɔ:’streɪlɪə ]English [ ‘iŋgliʃ ]the Australians [ ɔs’treiljəns ]an Australian [ ɔs’treiljən ]
АвстрияAustria [ ɒstrɪə ]Austrian  [ ɒstrɪən ]the Austrians [ ɒstrɪəns ]an Austrian [ ɒstrɪən ]
Арабские ЭмиратыThe United Arab Emirates

[ juˈnʌɪtɪd ˈærəb ˈemirəts ]
Arabic [ˈarəbɪk]the Emirian [emiriən] , the Emirati [emirəti]an Emirian[emiriən,

an Emirati [emirəti]

АргентинаArgentina [ ‚ɑ:rdʒən’ti:nə ]Spanish  [ ‘spæniʃ ]the Argentineans

[ ɑːdʒənˈtɪniəns]
an Argentinean

[ ɑːdʒənˈtɪniən]
АфрикаAfrica  [ˈafrɪkə ]African [ ˈafrɪkən ]the Africans [ ˈafrɪkəns ]an African [ˈafrɪkən ]
БельгияBelgium [ ˈbɛldʒəm ]French [frenʧ ]/Flemish

[ˈflemɪʃ]
the Belgians [ ˈbɛldʒ(ə)ns]a Belgian [ˈbɛldʒ(ə)n ]
БолгарияBulgaria [ bʌl’gɛəriə ]Bulgarian [ bʌl’gɛəriən ]the Bulgarians

[ bʌl’gɛəriəns ]
a Bulgarian

[ bʌl’gɛəriən ]
БразилияBrazil [ ‘bræzil ]Portuguese [pɔːʧʊˈgiːz]the Brazilians [ brə’ziljəns ]a Brazilian [ brə’ziljən ]
БеларусьBelarus [ bɛləˈruːs]Belarusian [ belarju:sian ]the Belarusians [ belarju:sians ]a Belarusian [ belarju:sian ]
ВенгрияHungary [ ‘hʌŋgərɪ ]Hungarian [hʌŋˈge(ə)rɪən]the Hungarians [hʌŋˈge(ə)rɪən]a Hungarian [ hʌˈge(ə)rɪən]
ВьетнамVietnam [vjɛtˈnam]Vietnamese [ˌvɪɛtnəˈmiːz ]the Vietnamese [ˌvɪɛtnəˈmiːz]a Vietnamese [ˌvɪɛtnəˈmiːz]
ГрецияGreece [ gri:s ]Greek [ gri:k ]the Greeks [ gri:ks ]a Greek [ gri:k ]
ГолландияHolland [ ‘hɔlənd ]Dutch [ dʌʧ ]the Dutch [ dʌʧ ]a Dutchman [ˈdʌtʃmən ] / Dutchwoman [ ˈdʌʧwʊmən]
ГерманияGermany [ ‘dʒɜ:rmənɪ ]German [ ‘ʤə:mən ]the Germans [ ‘ʤə:məns ]a German [ ‘ʤə:mən ]
ГонконгHong Kong [hɒŋ kɒŋ ]Chinese [ ‘ʧai’ni:z ] /English [ ‘iŋgliʃ ]the Hong Kongers [ hɒŋ kɒŋgers] a  Hong Kongese [ hɒŋ kɒŋgis]
ГрузияGeorgia [ˈdʒɔːdʒə ]Georgian [ʤɔːʤ(ɪ)ən ]the Georgians [ʤɔːʤ(ɪ)əns ]a Georgian [ʤɔːʤ(ɪ)ən ]
ДанияDenmark [ˈdɛnmɑːk ]Danish [deɪnɪʃ ]the Danes [deɪns ]/the Danish [deɪnɪʃ]a Dane [deɪns]
ДоминиканаDominican Republic [dəˈmɪnɪk(ə)n rɪˈpʌblɪk  ]Spanish [‘spæniʃ  ]the Dominicans

[ dəˈmɪnɪk(ə)ns]
a Dominican [dəˈmɪnɪk(ə)n ]
ЕгипетEgypt [ ‘i:dʒɪpt ]Arabic [ˈarəbɪk ]the Egyptians [ i’ʤipʃəns ]a Egyptian [ i’ʤipʃən ]
ИрландияIreland [ ‘aɪərlənd ]Irish [ ‘aiəriʃ ]the Irish [ ‘aiəriʃ ]an Irishman [ˈʌɪrɪʃmən ]/ Irishwoman [ˈaɪ(ə)rɪʃwʊmən]
ИспанияSpain [ speɪn ]Spanish [ ‘spæniʃ ]the Spanish [ ‘spæniʃ ]/

the Spaniards [ˈspænɪəds]

Spanish [ ‘spæniʃ ]/

a Spaniard [ˈspænɪəd ]

ИсландияIceland [ˈʌɪslənd ]Icelandic [aɪsˈlændɪk]the Icelanders [ˈaɪsləndəs]an Icelander [ˈaɪsləndə]
ИзраильIsrael [ɪzreɪəl]Hebrew [ˈhiːbru]the Israelis [ɪzˈreɪlis ]an Israeli [ ɪzˈreɪli]
ИндияIndia [ ‘indjə ]Hindi [ˈhɪndi]the Indians [ ‘indjəns ]an Indian [ ‘indjən ]
ИталияItaly [ ‘ɪtəlɪ ]Italian [ i’tæljən ]the Italians [ i’tæljəns ]an Italian [ i’tæljən ]
КанадаCanada [ kə’neidə ]English [‘iŋgliʃ ]/

French [frenʧ]

the Canadians[ kə’neidjəns ]a Canadian [ kə’neidjən ]
КамбоджаCambodia [ kamˈbəʊdɪə]Cambodian [kamˈbəʊdɪən ]the Cambodians

[ kamˈbəʊdɪəns]
a Cambodian [ kamˈbəʊdɪə]
КитайChina[ ‘ʧainə ]Chinese [ ‘ʧai’ni:z ]the Chinese [ ‘ʧai’ni:z ]Chinese [ ‘ʧai’ni:z ]
КипрCyprus [ˈsʌɪprəs]Greek [gri:k] /

Turkish [ ˈtɜːrkɪʃ]

the Cypriots [ˈsɪprɪəʊts]a Cypriot [ˈsɪprɪəʊt]
КубаCuba [ ˈkjuːbə]Spanish [ ‘spæniʃ ]the Cubans [ ˈkjuːbəns]a Cuban [ˈkjuːbən ]
КореяKorea [ kə’riə ]Korean [ kə’riən ]The Koreans [ kə’riəns ]a Korean [ kə’riən ]
ЛитваLithuania [ˌlɪθ(j)uːˈeɪnɪə ]Lithuanian [ ˌlɪθ(j)uːˈeɪnɪən]the Lithuanians

[ ˌlɪθ(j)uːˈeɪnɪəns]
Lithuanian [ ˌlɪθ(j)uːˈeɪnɪə]
ЛихтенштейнLiechtenstein [ˈlɪktənˌstʌɪn ]German [ ‘ʤə:mən]the Liechtensteiners [ˈlɪktənˌstʌɪnes ]a Liechtensteiner [ˈlɪktənˌstʌɪner ]
ЛатвияLatvia [ ˈlætvɪə]Latvian [ˈlætvɪən ]the Latvians [ˈlætvɪəns ]a Latvian [ˈlætvɪən ]
МальдивыMaldives [ mɔldives]Maldivian [ mɔldivien]the Maldivians [ mɔldiviens ]a Maldivian [mɔldivien]
МалайзияMalaysia [məˈleɪʒə]Malay [məˈleɪ] /

Malaysian [məˈleɪziən ]

  the Malaysians

[ məˈleɪziəns]
 a Malaysian [məˈleɪziən]
МексикаMexico [ ‘meksɪkəʋ ]Spanish [ ‘spæniʃ ]the Mexicans [ ‘meksikəns ]a Mexican [ ‘meksikən ]
МароккоMorocco [ məˈrɒkəʊ]Arabic [ ˈarəbɪk] French [frenʧ]the Moroccans [məˈrɒkəns]a Moroccan [ məˈrɒkəns]
МонакоMonaco [ˈmɒnəkəʊ]Monacan [ˈmɒnəkən] / French [frenʧ]the Monacan [ˈmɒnəkən]a Monacan [ˈmɒnəkən ]
Новая ЗеландияNew Zealand [  nju: zealand ]English [‘iŋgliʃ]/Maori [ˈmaʊri]the New Zealanders [ ə nju: zealanders ]a New Zealander [ ə nju: zealander ]
НорвегияNorway [ˈnɔːweɪ]Norwegian [nɔːˈwiːdʒ(ə)n]the Norwegians

[nɔːˈwiːdʒ(ə)ns ]
a Norwegian [nɔːˈwiːdʒ(ə)n ]
ПольшаPoland [‘pəʋlənd ]Polish [ ‘pɔliʃ ]the Polish [ ‘pɔliʃ ]Polish [ ‘pɔliʃ ]
ПортугалияPortugal [ ‘pɔ:rtʃʋgəl ]Portuguese [ pɔtju:gues ]the Portuguese [ pɔtju:gues ]a Portuguese [ pɔtju:gues ]
ПеруPeru [pəˈru]Spanish [‘spæniʃ] the Peruvians [pəˈruːviəns]a Peruvian [pəˈruːviən]
РоссияRussia [ ‘rʌʃə ]Russian [ ‘rʌʃən ]the Russians [ ‘rʌʃəns ]a Russian [ ‘rʌʃən ]
РумынияRomania [ ruˈmeɪniə]Romanian [ruˈmeɪniən ]the Romanians[ ruˈmeɪniəns]a Romanian [ ruˈmeɪniən]
СингапурSingapore [ ˌsɪŋəˈpɔː]English [ ‘iŋgliʃ ] Malay [məˈleɪ] Mandarin [ˈmændərɪn ]the Singaporeans

[ ˌsɪŋəˈpɔːriens]
a Singaporean [ˌsɪŋəˈpɔː ]
СейшелыSeychelles [seɪˈʃɛlz ]English [ ‘iŋgliʃ ] /

French[ frenʧ ]/Seychellois [ seɪˈʃɛlva] Creole [ˈkriːəʊl]

the Seychellois [ seɪˈʃɛlva]a Seychellois [ seɪˈʃɛlva ]
СербияSerbia [ ˈsɜːrbiə]Serbian [ ˈsɜːrbiən ]the Serbs [ˈsɜːrbs ]a Serb [ˈsɜːrb ]
СловакияSlovakia [ sloʊˈvækiə]Slovak [sloʊˈvæk ]the Slovaks [sloʊˈvæk ]a Slovak [ sloʊˈvæk]
ТайваньTaiwan [[taɪˈwɑːn]Chinese [ ‘ʧai’ni:z ]the Taiwanese [ˌtaɪwəˈniːz]a Taiwanese [ˌtaɪwəˈniːz]
ТурцияTurkey [ ‘tə:ki ]Turkish [ ‘tə:kiʃ ]the Turkish [ ‘tə:kiʃ ]Turkish [ ‘tə:kiʃ ]
ТайландThailand [ ‘taɪlənd ]Thai [taɪ]the Thais [taɪz]a Thai [taɪ]
ТаджикистанTajikistan [tæˈdʒiːkistan ]Tajik  [tæˈdʒiːk ]the Tajiks [tæˈdʒiːks]a Tajik [tæˈdʒiːks ]
ТунисTunisia амер.[tuˈniːʒə]

брит.[tjuːˈnɪzɪə]

Tunisian

[ tuːˈniːʒən]  [tjuːˈnɪzɪən ]
the Tunisians

[ tuːˈniːʒəns]  [tjuːˈnɪzɪəns ]
a Tunisians

[ tuːˈniːʒəns]  [tjuːˈnɪzɪəns ]

 

УкраинаUkraine [juːˈkreɪn]Ukrainian [juːˈkreɪnɪən]the Ukrainians

[juːˈkreɪnɪəns ]
a Ukrainian [juːˈkreɪnɪən]
УзбекистанUzbekistan [ uːzbəkɪˈstɑːn]Uzbek [ˈʊzbɛk ]Uzbeks [ ˈʊzbɛks]an Uzbek [ˈʊzbɛk]
УэльсWales [weɪlz]Welsh [welʃ]the Welsh [welʃ]a Welshman [ˈwelʃmən]/ Welshwoman [ˈwelʃmən]
 ФинляндияFinland  [ˈfɪnlənd]Finnish  [ˈfɪnɪʃ ]the Finns [fins]/the Finnish [ ˈfɪnɪʃ]a Finn [fɪn]
 Франция France [ fræns ] French [ frenʧ ] the French [ frenʧ ] a Frenchman/ Frenchwoman
ФилиппиныPhilippines [ˈfɪlɪpiːnz]Tagalog [ˈfɪlɪpiːnz]/

Filipino [fɪlɪˈpiːnəʊ]

the Filipinos [fɪlɪˈpiːnəʊs]a Filipino [fɪlɪˈpiːnəʊ ]   / a Filipina [fɪlɪˈpiːnə ]
ЧехияCzech Republic

[tʃɛk rɪˈpʌblɪk ]
Czech [tʃɛk ]the Czechs [ tʃɛks]a Czech [tʃɛk]
ЧерногорияMontenegro [mɒntɪˈniːgrəʊ ]Montenegrin [mɒntɪˈniːgrɪn]the Montenegrins [mɒntɪˈniːgrɪn]a Montenegrin [mɒntɪˈniːgrɪn]
 Швеция Sweden [ ‘swi:dən ] Swedish [ˈswiːdɪʃ ] the Swedish [ˈswiːdɪʃ] Swedish [ˈswiːdɪʃ]
Шри-ЛанкаSri Lanka [ sri:ʹlæŋkə]Sinhala Tamil [sinhelə temil ]the Sri Lankans [sri:ʹlæŋkəns]a Sri Lankan [sri:ʹlæŋkən]
ШвейцарияSwitzerland [ ‘swɪtsərlənd ]Swiss [ swis ]the Swiss [ swis ]a Swiss [ swis ]
ШотландияScotland [ ‘skɒtlənd ]Scottish [ ˈskɒtɪʃ]the Scottish [ ˈskɒtɪʃ]/a Scottish [ ˈskɒtɪʃ]
ЭстонияEstonia [ɪˈstəʊnɪə]Estonian [ɪˈstəʊnɪən ] the Estonians [ɪˈstəʊnɪəns ]an Estonian [ ɪˈstəʊnɪən]
 Япония Japan [ ʤə’pæn ] Japanese [ ,ʤæpə’ni:z ]the Japanese [ ,ʤæpə’ni:z ]a Japanese [ ,ʤæpə’ni:z ]


Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*